Sphere Europe

alacant

Corbeil Evry

Yorkshire

Zonguldak

Projektbeschreibung

 

Projekt Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

contentlogo.jpgPodstawowym zadaniem w projekcie SPHERE jest zbadanie problematyki zmian tożsamości i przynależności społecznej. Jest to pytanie o to, w jakim stopniu są one w stanie przetrwać społeczno-ekonomiczne zmiany towarzyszące restrukturyzacji i w szerszym rozumieniu politycznym i demograficznym przekształceniom europejskich krajobrazów kulturowych.

Projekt SPHERE będzie badać formowanie się i ewolucję europejskiej kultury i tożsamości, historycznie zakorzenionych w społeczeństwach przemysłowych, w strukturze przynależności zawodowej. Koncentruje więc swoją uwagę na procesie osłabienia i transformacji kultur przemysłowych. Poprzez historyczne, teoretyczne i empiryczne analizy projekt stara się wyjaśnić znaczenie tych zmian dla społeczności, regionów i kultur w Europie. Celem jest określenie konsekwencji restrukturyzacji ekonomicznej dla zmian w miejscu pracy, w funkcjonowaniu rodziny oraz społeczności lokalnej. Pokazanie jak te zmiany wpływają na indywidualne i zbiorowe tożsamości, tradycję i zwyczaje.

Punktem wyjścia jest założenie, iż transformacja życia ekonomicznego w wielu poprzednio przemysłowych obszarach Unii Europejskiej i poza nią prowadzi do istotnych zmian kulturowych oraz restrukturyzacji tożsamości. W wielu częściach Europy, wraz z ekonomiczną restrukturyzacją i deindustrializacją następuje proces osłabiania kultur przemysłowych, zakorzenionych od lat w lokalnych społecznościach. Ustabilizowane pojęcie „tradycyjnych” tożsamości i ich trwałość poddaje się kontestacji. Ciągle aktualnym i nie rozwiązanym problemem pozostaje kwestia w jakim stopniu pojęcia klasy, kultury i społeczności lokalnej zmieniły się i jak są obecnie rozumiane w sensie analitycznym i empirycznym. Te kategorie pojęciowe będą użyte jako czynniki wyjaśniające w analizie kształtowania się tożsamości, przynależności społecznej i przywiązania do miejsca.

Centralnym zadaniem dla projektu SPHERE jest próba uchwycenia i zrozumienia kulturowych skutków zmian w obszarze ekonomicznym i rynku pracy. [elastyczność zatrudnienia, nieregularne godziny pracy, brak ciągłości w życiu zawodowym]. W ramach projektu przedmiotem badania będą w szczególności:


  •      - mechanizmy kształtowania się nowych tożsamości oraz zachowywania tradycyjnych tożsamości

  •      - wpływ procesu zmian ekonomicznych na przekształcanie się poczucia przywiązania do miejsca i znaczenia miejsca dla osobniczej historii i społecznej przynależności

  •      - praktyki kulturowe ustanawiające sposób rozumienia miejsca i tożsamości w badanych regionach – sztuka, literatura, media

  •      - aktywność organizacji społecznych na rzecz zachowania lub odnowy historycznych tożsamości w regionie, miejscu pracy, sąsiedztwie i rodzinie

  •      - zbiorowe działania i polityczna aktywność w obrębie regionu i społeczności lokalnych

Uwzględniając historyczne znaczenie zbiorowych tożsamości klasowych i regionalnych SPHERE bada także współczesne odniesienie do nowo kształtujących się tożsamości związanych z konsumpcją, płcią, wiekiem, przynależnością etniczną, narodową i europejską, wynikających z reorientacji życia społecznego i ekonomicznego.

Badanie koncentruje swoją uwagę na przejściu ze starego „męskiego”, do nowego, w znacznym stopniu sfeminizowanego, przemysłu. Ze starszych i bardziej stabilnych form pracy do nowszych i bardziej elastycznych. Koncentruje się na regionach w których lokowane są nowe przemysły i usługi by zastąpić, funkcjonujący do tej pory stary przemysł.. Po to by sprawdzić czy wyłaniają się tam nowe zawodowe, społeczne, narodowe lub europejskie tożsamości. Wpływ restrukturyzacji prowokuje bowiem ważne pytania dotyczące zmian kulturowych i systemów wartości. Wymaga nowego określenia kształtowania się tożsamości, w tym płciowej, klasowej i narodowej.